Freda kulturminner i Skjåk kommune blir registrert i løpet av 2017

På vegne av Riksantikvaren er Sweco i ferd med å gjennomføre det femårige miljøovervåkningsprogrammet: "Status og tilstandsovervåking av automatisk fredete kulturminner i utvalgte kommuner" 

Automatisk freda kulturminne

Automatisk freda kulturminne er alle kulturminne før reformasjonen i 1537, myntar og bygningar frå før 1650 og samiske kulturminne eldre enn 100 år. Desse objekta er freda direkte etter kulturminnelova utan fredningsprosedyre med tinglysing. 

Sjå pressemelding frå Sweco;

«Som del av programmet skal halvparten av alle automatisk fredete kulturminner i Skjåk kommune registreres i løpet av 2017. Registreringene vil foregå i løpet av perioden 14. – 18. august.

Overvåkingen av de automatisk fredete kulturminnene skal gi Riksantikvaren grunnlag for å rapportere og styre i forhold til de nasjonale målene for kulturminneforvaltningen. Oppdraget innebærer å måle og beskrive tilstand og endringer for automatisk fredete arkeologiske kulturminner i et representativt utvalg kommuner. Gjennom analyser skal det blant annet identifiseres:
•    Årsaker til tap og skade
•    Trusselbilder
•    Virkningen av ulike former for vern

Kontrollregistreringen gjøres ved visuell inspeksjon og fotografering. Det skal ikke gjøres utgravninger eller andre tiltak i forbindelse med kontrollregistreringen. 
Registreringene vil ikke inngå i noen form for utbyggings- eller utvidete verneplaner.

I forkant av oppstart av feltarbeid er Oppland fylkeskommune orientert, registreringen vil bli annonsert i lokalavisen Fjuken i uke 32. Under feltregistrering vil personell fra Sweco bære gul vest/jakke påtrykt firmalogo. All motorisert ferdsel vil skje på offentlig veg, utenom offentlig veg vil ferdsel kun skje til fots. Feltregistrering vil bli utført i tråd med alminnelig hensyntagen på innmark og andre private areal. Alt personell skal kunne legitimere seg med firmakort med bilde.

Eventuelle spørsmål til registreringene kan rettes til Sweco ved oppdragsleder Mona Mortensen, på e-post: mona.mortensen@sweco.no eller telefon: 55 27 50 00»