Søknadsfrist for plass i barnehage i Skjåk kommune er 18. februar

Lovfesta rett til barnehageplass gjeld ved hovudopptaket - innan søknadsfristen

(sjå «Lov om barnehagar §12a»).
Søknadsfrist er 18.februar.

«§ 12 a.Rett til plass i barnehage»
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Dei som har barnehageplass, men ynskjer utvida tilbod (fleire dagar) frå nytt barnehageår, må sende søknad innan fristen.

Elektronisk søknadsskjema finn du her:

Kontakt servicetorget Skjåk kommune, tlf. 61 21 70 00 eller den enkelte barnehage for meir informasjon.