Samarbeidsutvalet

Samarbeidsutvalet

Utdrag frå særavtale kulturskulen i Lom og Skjåk

  • Mandatet til samarbeidsutvalet: «Utvalet skal drøfte aktuelle spørsmål og gje rektor råd i planlegging og drift av kulturskulen. Saker som krev administrative eller politiske vedtak skal leggjast fram for rette fora».

Desse sit i utvalet:

  • 2 representantar frå foreldregruppa ved kulturskulen
  • administrativ overordna for kulturskulen i vertskommunen
  • skuleansvarleg i begge kommunar
  • administrativ representant frå kommunane sitt kulturarbeid
  • samt rektor ved kulturskulen

Samarbeidsutvalet skal ha fire møter i løpet av eit skuleår.

Samarbeidsutvalet i Lom og Skjåk kulturskule:

Samarbeidsutvalet i Lom og Skjåk kulturskule:
Namn: Rolle: E-post
Pål Bertil Eide Representant frå skuleleiinga i Lom kommune pal.bertil.eide@lom.kommune.no
Unnvald Bakke Representant for skuleleiinga i Skjåk kommune unnvald.bakke@skjaak.kommune.no
Marianne Stensgård Representant frå kultur i Skjåk kommune marianne.stensgard@skjaak.kommune.no
Oddrun Kvalheim Rektor kulturskulen i Lom og Skjåk oddrun.kvalheim@skjaak.kommune.no
Evy Vang Representant frå foreldregruppa evy.vang@hotmail.com
Ove Teigen Representant frå foreldregruppa ove.teigen@sken.no
Trond Byre-Haakensen Representant frå kultur i Lom kommune Trond.Byre.Haakensen@lom.kommune.no