Barnevern

Barneverntenesta skal vera ein garanti for at alle barn og unge er sikra omsorg, tryggleik og utviklingsmoglegheiter. Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på dei mest utsette barna. Det skal beskytte barn mot omssorgssvikt og motvirke at barn lid fysisk og psykisk overlast.

Klikk for stort bilde

 

Ei sak til barneverntenesta kan starte med at foreldra sjølve tek kontakt.

Barneverntenesta tek òg i mot meldingar frå offentlege tenestemenn, naboar, familie og andre som er uroa for barn.

Privatpersoner kan melde uro for barn anonymt til barnevernet. Det vil seie at dei varslar barnevernet om at dei er bekymra for eit barn, men at dei ynskjer at deira identitet vert halden hemmeleg for den familien det gjeld. Veit ikkje barneverntenesta kven meldaren er, kan vi sjølvsagt ikkje seie noko om det, men meldinga vert likevel handsama som ei ordinær melding.

Barnevernet oppmodar til at meldarar står fram med namn, men dette er ikkje eit krav for at barneverntenesta skal ta meldingar på alvor. Barneverntenesta kan ikkje frita folk for vitneplikt dersom saka skal handsamast i fylkesnemnda eller i domstolane. Offentleg tilsette skal, av eige tiltak, og utan hinder av teieplikt, gje opplysningar til barnevernet når det er grunn til å tru at barn lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling.

Når barneverntenesta tek i mot ei melding, må vi fyrst undersøkje med den som har meldt om det er grunnlag for å opne ei undersøking etter Lov om barneverntenester. Dersom det ikkje er det, vert foreldre og ungdom over 15 år, varsla om at vi har teke i mot melding, men at det ikkje er grunn til å gå vidare. Dersom det vert opna undersøking, tek vi kontakt med foreldre for å etablere eit samarbeid.

Lom og Skjåk barnevernteneste er med i Mitt Liv, noko som inneber at vi vurderer om vi skal prate med barna før vi pratar med foreldra. Uavhengig av dette, er samtalar og samarbeid med både barn og foreldre det viktigaste for oss i barneverntenesta. I tillegg til dette innhentar vi opplysningar frå dei offentlege instansane som er involvert i familien; barnehage/skule, helsestasjon, dokter, NAV, psykisk helsearbeid, PPT osb.

Ei undersøking skal i hovudsak ikkje vare lengre enn tre månader.

Skjema

Bekymringsmelding til barnevernet. Sjå og last ned skjema her.  (PDF, 17 kB) Det er òg mogleg å skrive ei melding utan dette skjemaet, evt ta kontakt på telefon. (Sjå kontaktinformasjon)

Frå 4.1.2019 er det etablert felles akuttberedskap for heile Nord-Gudbrandsdalen.

 

I statsråd 8. juni ble det vedtatt når lovendringer om bedre rettssikkerhet for barn og foreldre trer i kraft

Kontakt

Beate Stø
Tenesteleiar barnevern
Mobil 400 36 570
Grethe Fjeldberg-Kvehaugen
Barnevernspedagog
Mobil 910 08 072