Ergoterapi og hjelpemiddelkontakt

Klikk for stort bilde

Tenesta er eit tilbod til menneske som av ulike grunnar har vanskar med å utføre daglege aktivitetar, eller som står i fare for å få det.
Tenesta held til i administrasjonsfløyen på Skjåkeimen. Ein treng ikkje henvising og tenesta er gratis.

Arbeidsoppgåver til ergoterapeuten er mellom anna:

•    Rehabilitering på institusjon
•    Vurdering og trening av ferdigheiter for heimebuande
•    Kvardagsrehabilitering
•    Tilrettelegging av bustad 
•    Kompenserande tiltak med tekniske hjelpemidlar.

Hjelpemiddelkontakt og ergoterapeut er kontaktpersonar for formidling av rørslehjelpemiddel for nav hjelpemiddelsentral.

Hjelpemiddelkontakten har ansvar for:
•    Formidling av hjelpemiddel for syn og høyrsel. 
•    Formidling av hjelpemiddel frå nav Hjelpemiddelsentral
•    Kortidsutlån frå kommunalt hjelpemiddellager 

Skal du søke om synshjelpemiddel må du levere rapport fra augelege eller optiker som stadfestar behovet for synshjelpemiddel.
Hørselskontakta har ikkje noko med høyreapparat å gjere, men kan bistå i forhold til tekniske hjelpemidlar utover det.
 

Kontakt

Karin Aune Ulen
Hjelpemiddelkontakt
Mobil 959 82 608