Tildelingskontorets beredskap og åpningstider pr. januar 2021

Lom og Skjåk tildelingskontor har beslutta å stenge kontoret for publikum ut i frå gjeldande retningsliner for Skjåk kommmune. 

  • Vi stenger kontoret for alle publikumshenvendingar. All henvending skal skje på telefon.
  • Vi tek fortrinnsvis berre møter med pasientar, pårørande og anna helsepersonell på telefon eller skype.
  • Vi kan ha fysiske møter der smitteverntiltak blir overhaldt som t.d. avstand. Dette blir gjort unntaksvis. 
  • Saksbehandlingstid må påreknast å forlengast utover 4 veker. Vi vil sende ut individuelle førebels svar, og gjere individuelle vurderingar av alle sakar. Hastesakar blir prioritert.