Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste i Lom og Skjåk

Tenesta

Psykisk helseteneste i Lom og Skjåk er ei lågterskelteneste. Den er gratis og du kan sjølv ta kontakt eller få henvisning frå fastlege eller andre. I Lom har vi kontor på Gamle Loar. I Skjåk disponerer vi kontor på Skjåkheimen.
Tenesta har 4 tilsette i til saman 3.15 stillingar. Arbeidstid kvardagar mellom 08.00-15.30.

Målgruppe

Målgruppe er alle frå ungdomsskulealder og oppover som bur eller oppheld seg i Lom eller Skjåk.
Dei vanlegaste problemstillingane er angst, depresjon, stress, rus eller samansette helsevanskar som gjer at du har vanskar med å fungere godt i det daglege, både på arbeid og heime.
Livskriser, akutte hendingar/sjukdom kan gjere at du treng nokon å snakke med ang din situasjon, hjelp til å sortere, nyorientering. 
Vi kan også yte teneste til  ungdom,  frå ungdomsskulealder og oppover som  kjenner på stress, forventningspress, mistilpassing , konflikter  eller anna som grip om seg i kvardagen. 

Korleis du får kontakt med oss

Du kan sjølv ta kontakt med tenesta via telefon eller epost til leiar Håvard Å Svestad.
Fastlege kan henvise eller du kan få hjelp av andre  til å ta kontakt. 

Dette skjer etter at du har teke kontakt med tenesta

Så snart vi kan, og seinast innan 3 veker, vil du få ein kontaktperson . Vi kan tilby snarlegare avtale dersom det er bruk for det. Du får tilbod om 2-3 kartleggingssamtalar, vi gjer ei helheitleg kartlegging med fokus på psykisk helse. Du vil også få ei informasjonsbrosjyre. 

Dersom du og kontaktperson etter kartleggingssamtaler meiner at psykisk helseteneste kan bidra i endringsarbeidet ditt , vil kontaktperson drøfte din situasjon /di sak  i tenesta. Det vil i samråd med deg bli utarbeidd ein enkel behandlingsplan med mål om kva du ynskjer å endre, korleis dykk skal arbeide og tidsperspektiv/evaluering. 

Dersom du har behov for fleire tenester, til dømes frå Nav, fysioterapeut, heimesjukepleie eller andre, rår vi til å opprette ei ansvarsgruppe med ein koordinator. Dette for å sikre at tenestene dine vert samordna . 

Metodar /arbeidsmåtar

Det er du sjølv som er den viktigaste aktøren i endringsarbeid for å fungere betre i kvardagen. Brukarperspektivet legg til grunn at førebygging, kartlegging og behandling skal ta utgangspunkt i brukarens kunnskap, ynskjer og mål. 
Pårørande og nettverk  er også ein ressurs både for deg og dei ulike helsetenestene. 
 

Dei tilsette i psykisk helsearbeid i Lom og Skjåk 

  • Håvard Åmot Svestad:  fagleg og administrativ leiar. Arbeider kvar dag. Tlf 481 49 062
  • Aud Kroken: arbeider kvar dag. Tlf 480 27 261
  • Torill Jonsson:  arbeider måndag, tysdag, onsdag og torsdag. Tlf 959 82 596
  • Kari Ramen: arbeider måndag og onsdag. Tlf 400 31 089

Her er ei oversikt over kven som er på vakt sommaren 2017

 
 
 
 

Kontakt

Håvard Åmot Svestad
Leiar psykisk helsearbeid
Mobil 481 49 062