Tildelingskontoret Lom og Skjåk

Treng du eller nokon du kjenner tenester frå Pleie og omsorgstenesta i Lom eller Skjåk skal de ta kontakt med Tildelingskontoret.

Klikk for stort bilde

Diverse søknadsskjema:

Kva er tildelingskontoret?

Tildelingskontoret fattar vedtak på søknader på tenester ut frå gjeldande lovverk og Kvalitetsstandardane for tildeling av tenester i Pleie- og omsorg i Lom og Skjåk kommune. Dei har eit tverrfagleg samarbeid med Skjåkheimen, Helseheimen i Lom, heimetenesta, fastlege og andre relevante partar. 

Her kan du sjå Serviceerklæring for pleie- og omsorgstenesta

Her kan du sjå KVALITETSSTANDARD FOR TILDELING AV TENESTER I PLEIE OG OMSORG (PDF, 2 MB)

Tildelingskontoret tildeler desse tenestene. (Ta kontakt for meir informasjon)

 • Avlastning
 • Butilbod
 • Dagsenter
 • Habilitering og rehabilitering
 • Heimehjelp
 • Heimesjukepleie
 • Individuell plan
 • Ledsagerbevis
 • Matombringing
 • Omsorgsløn
 • Parkeringsbevis for forflytningshemma
 • Personleg assistent
 • Skamsargeilen bufellesskap
 • Skjåkheimen
 • Transporttenester
 • Tryggleiksalarm
 • Økonomiske ytingar
 • BPA (Brukarstyrt personleg assistanse)

Tildelingskontoret for Lom og Skjåk har ope for publikum kvar måndag, tysdag og torsdag. 
Kontoret brukar onsdag og fredag til sakshandsaming. 

Prisar på tenester finn du her: Gebyrer

Kontakt

Kathrine Brandsar
Saksbehandlar tildelingskontoret
Telefon 948 48 724
 • Telefon avd. Skjåk: 948 48 724
 • Telefon avd. Lom: 905 62 291
 

Opningstider

 • Måndag: 09.00-15.00
 • Tysdag:  09.00-15.00
 • Onsdag: kun etter avtale
 • Torsdag: 09.00-15.00
 • Fredag:  kun etter avtale