Grunndata og kart

Tenesten Gårdskart på internett viser kart over arealressursar med arealtall for ein valt landbrukseigedom. Tenesten er tilgjengeleg for alle brukarar og eigarar av landbrukseigedomar. 

Informasjon i Gårdskart:

  • Gards- og bruksnummer for landbrukseigedomen hentas frå grunneigedomstabellen i Landbruksregisteret. 
  • Eigedomsgrenser for den eigedomen ein søker på hentas frå Matrikkelen. 
  • Markslag som fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, og produktiv skog med meir hentas frå NIBIO sitt arealressurskart AR5.  

Ta kontakt med oss dersom du oppdagar feil i kartet. 

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458