Rovviltkontaktar

Ved funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade:
• La kadaveret liggje mest mogleg urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletare.
• Notér kartreferanse (ev. avmerk på kart) og ta bilder – også nærbilde.
• Merk staden slik at det er lettare å finne igjen, og ver innstilt på å påvise funnstaden
dersom ikkje GPS-kartreferanse er oppgjeve. 
• Meld snarest frå til ein av SNOs rovviltkontakter, uansett kadaverets tilstand.

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496
Kari Hånsnar
Landbruk og kultur
Mobil 991 62 602