Regionale miljøtilskot

Klikk for stort bilde Regionalt miljøprogram beskriv utfordringar og mål for jordbruket på miljø- og klimaområdet. Jordbruket i Innlandet skal oppretthalde eit variert og ope kultur- og seterlandskap, samt bevare og utvikle natur- og miljøverdiane gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. Jordbruket i Innlandet skal drivast miljøvenleg og med god agronomi som tek vare på produksjonsgrunnlaget og reduserar forureining og klimagassutslepp per produsert eining. 

Dei regionale miljøtilskota er årlege tilskot til tilskotsformål som er definert i eiga forskrift. Alle jordbruksføretak som har rett på produksjonstilskot kan søkje på desse, og tilskota blir tildelt etter standardvilkår og faste satsar til alle som tilfredsstiller vilkåra. I tillegg kan organiserte beitelag søkje om tilskot til årleg drift, basert på talet på dyr sleppt på beite i utmark.  

Søknadsfrist: 15. oktober 

Søknadsfrist organisert beitebruk: 1. november 

Les meir om regionale miljøtilskot på Landbruksdirektoratet sine sider og på Fylkesmannen Innlandet sine sider

Kontakt

Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458
Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496