Grunndata og kart

Klikk for stort bildeTenesten Gårdskart på internett viser kart over arealressursar med arealtall for ein valt landbrukseigedom. Tenesten er tilgjengeleg for alle brukarar og eigarar av landbrukseigedomar. 

Informasjon i Gårdskart:

  • Gards- og bruksnummer for landbrukseigedomen hentas frå grunneigedomstabellen i Landbruksregisteret. 
  • Eigedomsgrenser for den eigedomen ein søker på hentas frå Matrikkelen. 
  • Markslag som fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, og produktiv skog med meir hentas frå NIBIO sitt arealressurskart AR5.  

Meld i frå til oss viss du har areal som skulle ha vore omklassifisert til dyrka jord eller innmarksbeite, eller viss du oppdagar feil i kartet.  

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458