Erstatning ved avlingssvikt

Jordbruksføretak med vesentleg avlingssvikt kan søke om erstatning. Avlingssvikten må ha ei klimatisk årsak som det ikkje er mogleg å sikre seg mot. Erstatning føresett at det er godt dokumentert at det er ein klimatisk skade som er årsak til avlingssvikten. 

Søknadsfrist: 31. oktober

Les meir om ordninga og korleis du søker på Landbruksdirektoratets nettsider

Kontakt

Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458