Regionale miljøtilskot

Klikk for stort bilde

 

Dei regionale miljøtilskota skal stimulere til ein auka miljøinnsats i jordbruket utover det som er mogleg gjennom nasjonale ordningar. Kvart fylke har eit eige miljøprogram som beskriv utfordringar og mål for jordbruket på miljø- og klimaområdet. Jordbruket i Innlandet skal oppretthalde eit variert og ope kultur- og seterlandskap, samt bevare og utvikle natur- og miljøverdiane gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. Jordbruket i Innlandet skal drivast miljøvenleg og med god agronomi som tek vare på produksjonsgrunnlaget og reduserar forureining og klimagassutslepp per produsert eining.

Tilskotsformåla er definert i eiga forskrift. Desse er mellom anna:

 • Drift av bratt areal
 • Drift av beitelag 
 • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark (gjeld for Bøverdalen og Bråtågrenda)
 • Slått av slåttemyr og slåttemark
 • Skjøtsel av biologisk verdifulle areal
 • Sonar for pollinerande insekt
 • Drift av seter (NB! Minst fire veker per sesong)
 • Skjøtsel av freda kulturminner
 • Skjøtsel av jordbruksareal i seterområder
 • Ingen jordarbeiding om høsten (gjeld kun enkelte vekster)
 • Spreiing av husdyrgjødsel etter definerte vilkår
 • Ugrasharving i åker
 • Klimarådgjeving

Alle jordbruksføretak som har rett på produksjonstilskot kan søke på desse, og tilskota blir tildelt etter standardvilkår og faste satsar til alle som tilfredsstiller vilkåra. I tillegg kan organiserte beitelag søke om tilskot til årleg drift, basert på talet på dyr sleppt på beite i utmark.

Guide til utfylling av søknaden: RMP-Steg for steg 2019 (PDF, 3 MB)

Rettleiing i bruk av kartløysinga i søknaden: Kart_veiledning_2019 (PDF, 5 MB)

Søknadsfrist: 15. oktober 

Søknadsfrist organisert beitebruk: 15. november 

 
Søknadsskjema og meir info finn du her:

Kontakt

Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar
Mobil 932 29 458
Erling Dagsgard
Jordbrukssjef
Mobil 909 99 496