Nytt frå næringsavdelinga

Næringsavdelinga i Skjåk kommune sendar ut nyheitsbrev med næringsrelatert informasjon annakvar veke. Hald deg oppdatert på nytt innan næringslivet ved å melde deg på nyheitsbrevet. 

PÅMELDING NYHEITSBREV

Som følgje av den ekstraordinære prisstiginga på kunstgjødsel løyver Skjåk kommune inntil 1,7 millioner kroner i tilskot til innkjøp av kunstgjødsel for vekstsesongen 2022. Søknadar blir behandla fortløpande med siste frist 30.06.2022. 

I 2022 vil det vera mogleg å få tilskot til fjerning av piggtråd og gamle trådgjerde gjennom SMIL-ordninga i Lom og Skjåk. Søknadsfrist er 1. juni.

Ein av Norges mest spennande fjellkommunar søkjer næringssjef. Som næringssjef vil du få ansvar for å leie prosessar for næringsutvikling, slik at Skjåk blir anerkjent som ei god kommune å etablere seg og utvikle næringsverksemd i. 

Ny søknadsfrist 08. juni 2022.

Hausten 2020 vart det vedteke i kommunestyret at Skjåk kommune skal utarbeide ein næringsstrategi. Nå kan du sjå og lese heile strategien, anten som kortversjon eller fullversjon.

Den økonomiske situasjonen i landbruket er svært krevjande, og usikkerheit pregar næringa før årets vekstsesong. Landbruket er hovudsakleg ei statleg styrt næring, men kva kan kommunane bidra med for å avhjelpe den utfordrande situasjonen for landbruksnæringa i Lom og Skjåk?  

 

AdobeStock_154976718

Ledig stilling som skogbrukssjef ved landbrukskontoret i Lom og Skjåk.

Adobe Stock foto lisens

Skjåk kommune gjev tilskott til bedrifter som ønskjer seg ungdom som arbeidskraft i sommar.

Landbrukskontoret informerar med jamne mellomrom om søknadsfristar og aktuelle sakar i infobrev til landbruksnæringa. 

Torsdag 24. mars blir det kurs i bioenergi og solenergi i landbruket på Fossberg Hotell i Lom.