Førebyggande

Brannførebyggande avdeling har som hovudmål å redusere talet på brannar og konsekvensen av desse gjennom eit godt informasjons-, saksbehandlings-, kontroll- og feiearbeid
  • Gjennomføre tilsyn og kontroll av bygg med spesielt stor risiko (særskilte brannobjekt)
  • Drive omfattande informasjons- og motivasjonsverksemd overfor allmennheita, via media, stands, Open brannstasjon, besøk på skoler, institusjonar osv.
  • Hjelpe til med å organisere kurs og øvingar i brannvern, for både private og kommunale verksemder. Godkjende instruktørar for kurs i varme arbeid
  • Bistå byggesaksbehandling for å sikre riktige branntekniske føresetnader i nye bygg. 
  • Saksbehandling etter brann- og eksplosjonsvernlova m/tilhøyrande forskrifter.
  • Salgsløyve for fyrverkeri
 

Hovudutfordringar

Hovudutfordringa i det brannførebyggande arbeidet vil framleis vere å påverke innføringa av internkontrollen i dei særskilde brannobjekt. Samstundes viser brannstatistikken at det er auking i omkomne og utbetalingane etter bustadbrannar. Avdelinga vil vere med på at denne utviklinga skal snu. Ein vikitg del for å oppnå dette, er å aktovt drive infromasjons- og motivasjonarbeid, for å skape gode haldningar hjå innbyggarane.
 
Lovgrunnlag
 
 
 

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948
Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942