Førebyggande

  

Førebyggande arbeid er grunnstein i tryggleiken vår. Det er difor viktig at kvar og ein av oss bidreg til å førebygge og hindre ulykkar og kriser i samfunnet. Brannvesent jobbar for å skape gode haldingar hjå kvar enkelt, gjennom eit aktivt informasjons- og motivasjonaarbeid til allmennheita (kampanjar, stands mm).

Lom og Skjåk brannvesen har stor også fokus på brannvernopplæring til ulike grupper i samfunnet, spesielt barnehagar og skular, men ikkje minst eldre og risikoutsette grupper. I Lom og Skjåk er det utvikla samarbeid med helsesektoren, for å ivareta denne gruppa best mogleg. Prosjektet fekk også økonomiskt støtte frå Brannløftet, og dette har resultert i blant anna montering av ekstra komfyrvakter og røykdetektorar med direktevarsling til alarmentralen, for dei som har trykkleiksalarm. Det er også eit mobilt sprinkelanlegg i kvar kommune som blir utplassert etter behov.
 
Brannvesenet driv også kursverksemd og opplæring for næringslivet.

Brannførebyggande arbeid inkluderar også tilsyn av særskilte brannobjekt og feiing/ tilsyn med alle fyringsanlegg,  
saksbehandling etter brann og eksplosjonsvernlova, samt søknad om løyve til handel med fyrverkeri.
 

Meldingar og søknader:

Alle søknadar/meldingar skal sendast til:

 

Kontakt

Atle Festervoll
Brannsjef
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 941
Bjørn Bøye
Varabrannsjef / leiar førebyggande
Mobil 474 54 691
Unni Merete Lund
Branninspektør
Telefon 61 21 70 00
Mobil 959 89 948
Bjørn Sverre Tengesdal
Feiar
Mobil 959 89 942