Vatn og avløp

Klikk for stort bilde

Det er kommunale vassverk i Bismo, Aurmo, Dønfoss/Øyberget, Uppnose, Nordberg skule, Marlo skule, Grotli og Billingen hyttefelt.

Kommunen har renseanlegg med avløpsnett i Bismo, Aurmo og Dønfoss, Grotli og Billingen hyttefelt. Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehald av vatn- og avløpsanlegga og det er tilsett eigne driftsoperatørar. Teknisk vakt har ansvar for å oppretthalde normal drift av vatn- og avløpsanlegga utanom ordinær arbeidstid. 

Feilretting

Trykket på vassnettet ved bygningar er 2-7 kg. For lågt eller høgt trykk i fleire hus nær kvarandre, kan skuldast feil på kommunen sitt vassnett.

 • Svikt i vasstilførsel som skuldast brot, skal normalt rettast innan 15 timar. Ved langvarig brot vil kommunen hjelpe til med provisorisk forsyning.
 • Feil i trykkforhold som skuldast feil på teknisk utstyr, skal normalt rettast innan 7 dagar.
 • Brot på kloakkledning skal rettast innan 1-2 dager avhengig av skadeomfanget.

Vassprøver

Kommunen sender inn vassprøver frå vassverka sine til analyse i laboratorium ein gong i månaden. Prøver frå private vasskjelder kan sendast inn saman med desse. Prøveflasker får du ved å henvende deg i servicetorget på kommunehuset.

Tømmerutinar

 • Slamavskiljarar frå bustadhus blir tømt anna kvart år. Gebyret blir fordelt over 2 år og fakturert eigar over 8 terminar.
 • Slamavskiljarar frå fritidsbustadar blir tømt fjerde kvart år. Gebyret blir fordelt over 4 år og fakturert eigar over 4 terminar. 
 • For tette tankar på bustadhus og fritidsbustadar er det krav om tømming kvart år og fakturert eigar over 4 terminar.
 • Tømming utanom oppsett køyreplan blir fakturert etter eigen sats «Ekstra tømming».
 • Slamavskiljarar som ikkje fungerer blir fakturert som tette tankar. 
 • Slambehandling frå bedrifter blir fakturert etter faktiske kostnadar pluss påslag på 5% for å dekke administrasjonskostnadar.
   
Kloakkavgift
kloakkavgift Mengde Beløp
Kloakkavgift for abonnentar tilkopla kommunale reinseanlegg kr/m3 31
For bustad eller fritidsbustad med stipulert forbruk på 200 m3 kr/år 6128
Minstesats kloakk for dei som nyttar vassmålarar kr/år 4454
Septikavgifter
Septikkavgift Mengde Beløp
Tøyming overskridande volum pr.m3 707
Tøyming slamavskillar fritidsbustad inntil 4 m3 3104
Tøyming slamavskiljar og tett tank, bolig inntil 5 m3 3104
Tøyming tett tank i fritidsbustad inntil 3 m3 2204
Tøyming utanom køyreplan 0-5m3 4530
Naudtøyming 0-5m3 5277
Vassavgift
Vassavgift Mengde Beløp
Vassavgift frå kommunale vassverk kr/m3 16
For bustad eller fritidsbustad med stipulert forbruk på 200 m3 kr/år 3119
Minstesats for vassmålarar kr/år 1670
Vassmålaravgift kr/år 358
Straffegebyr pr.tilfelle 1000

Kontakt

Lars Kurt Haugen
Driftsleiar veg, vatn og avløp
Mobil 990 07 490