Kunngjeringar og høyringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn/på høyring og andre viktige kunngjeringar. Dette inneber at du har kan gje innspel til planforslaga, og at desse innspela blir tatt med og vurdert i den vidare behandlinga av planen.

Informasjon om høyringsfristar og kor du kan senda høyringsinnspel finn du ved å gå inn på saka.

Skjåk kommune - vedtekter SFO, forslag til høyring

Planbeskrivelse Øyberget næringsområde_1H.jpg

Frist for å kome med uttaler til planforslaget er sett til 05. desember 2022.

Vassforsyning

Skjåk kommune legg med dette ut framlegg til ny vass- og avløpsforskrift ut på høyring. NY frist for innsending av uttale er sett til 19. september 2022.

Kommunestyret i Skjåk gjorde 22.06.2022 i sak 35/2022 vedtak om å godkjenne "Detaljreguleringsplan for flaumsikring av Bismo" – planid. 34330001. Les meir i artikkel.

Skjåk formannskap gjorde 22. mars i sak 2022/25 vedtak om å legge forslag til detaljreguleringsplan for flaumsikring av Bismo ut til offentleg høyring og ettersyn. Brev med varsel om oppstart av planarbeidet vart sendt 13. juli 2021, og kunngjort på kommunen si heimeside og med annonse i avisa Fjuken 15. juli 2021. Les meir i artikkel.