Barne- og ungdomskor

Undervisning blir gjeve vekselsvis i Lom og Skjåk.  Søk deg inn på kor her:

Påmelding til barne- og ungdomskor

Barne- og ungdomskor

Eit tilbod til deg som ynskjer å vera ein del av eit kor og få songopplæring gjennom samsong med andre. Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Undervisninga krev tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving. 

Dette tilbodet inngår i undervisninga for alle elevar som går på songopplæring ved kulturskulen. Desse elevane treng ikkje søkje på dette tilbodet. I tillegg er kortilbodet ope for alle elevar frå 1. klasse og oppover som ynskjer å vera med i eit kor. Koret har eigen timeplan. Koret vil ha eit variert repertoar. Du vil og få opplæring innanstemmebruk, songteknikk , aktiv lytting og musikkteori som  du treng for å utvikle deg som songar i eit kor.

Undervisningsplanar