Piano

Klikk for stort bilde

Piano

Undervisninga er i hovudsak notebasert, men inneheld òg besifring- og gehørspel. Eleven blir kjend med ulike stilartar; klassisk, folketonar og samtidsnære musikkformer. Musikkteori er ein naturleg del av opplæringa.

Individuell undervisning utgjer hovudtyngda, men ulike former for gruppeaktivitetar høyrer også med. 

I tillegg til firhendig pianospel skal eleven få erfaring i samspel med elevar på andre instrument, når det lèt seg gjennomføre.

Heimeøving er ein føresetnad for god progresjon.

Samarbeid mellom heimen og kulturskulen er viktig med tanke på motivering, eigenøving og gode arbeidsvanar.

Tilbodet på piano blir for tida gjeve i Lom.

Mål for musikkopplæringa

Gjennom arbeid med musikk skal elevane:
  • Oppnå gode ferdigheiter på instrumentet sitt, i alle faser og ut i frå ambisjonsnivå
  • Oppleve glede over å meistre samt  positiv sjølvutvikling
  • utvikle seg til sjølvstendige utøvarar som har glede over musikk gjennom heile livet
  • bli aktive lyttarar med eit nært forhold til musikk
  • få bruke sitt læringspotensiale fullt ut
  • utvikle evne til samspel og samarbeid
  • bli ressurspersonar som medverkar til eit levande kulturliv
  • få moglegheit til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i musikk og andre aktuelle kunst- og kulturområde.

Læringsmål innan musikk:

Faget er inndelt i fire faser.  Innan alle fasene skal elevane jobbe med fem nøkkelkompetansar: høyre, lese, lage, øve og framføre.  Døme på læringsmål :
 
Høyre: eleven skal kunne  imitere; spele /syngje melodiar på gehør
Lese: eleven skal lære å lese noter
Lage: eleven skal komponere og notere eigne melodiar
Øve: eleven skal øve jamleg og samarbeide med lærar og føresette om gode øvingsrutinar
Framføre: eleven skal få erfaring med å framføre  musikk på små og store arenaer

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716