Song

Klikk for stort bilde

Individuell songopplæring for elevar frå 1. klasse og oppover. Stemmebruk og songteknikk. Her vil du og få opplæring innan musikkteori, så som note- og rytmeinnlæring samt teori og omgrep du treng for å utvikle deg som songar. Å delta i vokalgrupper, kor og samspel med andre er ein viktig del av tilbodet. Elevar på songopplæring er automatisk med i barne- og ungdomskoret, da dette er ein del av deira heilskaplege undervisning.

Undervisning blir gjeve i Lom og Skjåk. Søk deg inn på songopplæring her:

Påmelding SONG 

Songopplæring

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å få allsidig songopplæring . Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i vokalgrupper og ungdomskor. Undervisninga krev tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving. 

Mål for musikkopplæringa

Gjennom arbeid med musikk skal elevane:

  • Oppnå gode ferdigheiter innan song, i alle faser og ut i frå ambisjonsnivå
  • Oppleve glede over å meistre samt positiv sjølvutvikling
  • utvikle seg til sjølvstendige utøvarar som har glede over musikk gjennom heile livet
  • bli aktive lyttarar med eit nært forhold til musikk
  • få bruke sitt læringspotensiale fullt ut
  • utvikle evne til samspel og samarbeid
  • bli ressurspersonar som medverkar til eit levande kulturliv
  • få moglegheit til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i musikk og andre aktuelle kunst- og kulturområde.

Læringsmål innan musikk:

Faget er inndelt i fire faser. Innan alle fasene skal elevane jobbe med fem nøkkelkompetansar: høyre, lese, lage, øve og framføre. Døme på læringsmål :

Høyre: eleven skal kunne imitere; spele /syngje melodiar på gehør
Lese: eleven skal lære å lese noter
Lage: eleven skal komponere og notere eigne melodiar
Øve: eleven skal øve jamleg og samarbeide med lærar og føresette om gode øvingsrutinar
Framføre: eleven skal få erfaring med å framføre musikk på små og store arenaer
 

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716