Skulefritidsordning i Skjåk (SFO)

SFO i Skjåk

SFO i Skjåk er eit pedagogisk omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletida, for elevar på 1.-4. trinn i grunnskulen, og for barn med funksjonshemming frå 1.-7. klasse. Det er ikkje SFO på planleggingsdagar eller andre undervisningsfrie dagar.

SFO skal vere basert på barna sine behov for ro og kvile, tryggleik og omsorg, og det  skal leggjast til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar. I Skjåk tilbyr kulturskulen fleire aktivitetar i SFO-tida. 

Når SFO tek til etter at skuledagen er over. SFO tek til frå og med veke 33.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO kan du lese om her

Opningstider SFO 2019 - 2020
Opnnigstider kl kl
Måndag 07.00 - 08.00 14.10 - 16.30
Tysdag 07.00 - 08.00 14.10 - 16.30
Onsdag 07.00 - 08.00 13.15/14.10-16.30
Torsdag 07.00 - 08.00 14.10 - 16.30
Fredag 07.00 - 08.00 13.15 - 16.30

 

Satsar for SFO 2020 og frå 01.01.2021
Satsar for SFO 2020 Frå 01.01.2021
1-15 timar (fast SFO), månadspris pr. time 117 119
16-25 timar (fast SFO), månadspris pr. time 110 112
Tilfeldig kjøp av enkelttime 122 124
Tilfeldig kjøp av enkeltdagar dersom du har fast ordning elles i veka 127 129
For enkeltdagar utan undervisning 280 285

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway

 

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074
Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488