Rapport frå NVE etter synfaringa på Åmodtsøye

NVE og Skjåk kommune hadde ei synfaring rundt Åmodtsøye torsdag 5. september. Synfaringa var ope for alle. Her er NVE sin rapport etter synfaringa.

Klikk for stort bilde  

Rapport frå NVE etter befaringa 5.9.19

"Befaring avholdes for å informere om gjennomføring av krisetiltak i Ostri etter flommen i oktober 2018. Undertegnede ledet befaringen og svarte på spørsmål. Referatet forsøker å si noe om temaer som ble tatt opp under befaringen. Viser ellers til NVEs skisseplan for tiltaket som kan fås ved henvendelse til Skjåk kommune

NVE har blitt bedt om å orientere om tiltaket og Skjåk kommune har invitert representanter fra grunneiere, beboere i Åmotsøy.

Tiltaket skulle egentlig ha startet tidligere i år. På grunn av en revefarm i nærheten og faren for støy i valpingsperioden valgte NVE å utsette oppstart. Anleggsarbeid med lasting og tipping av store dumpere lager mye og høy støy.

Orienterte om krisetiltakets ytre begrensinger og formålet med tiltaket. Hovedformålet er å fjerne pålagrede masser i elva og legge dem i deponi. . Utgangspunktet er at NVE fjerner masse som er pålagret etter 2013.

I tillegg til å øke vannføringskapasiteten vil elva få større tumleplass. Det er imidlertid på det rene at uttak av masser i Ostri vil være av midlertidig karakter. Elva Ostri og Tundra er svært masseførende og vil på sikt føre med seg masser som vil sedimentere langs Åmotsøy. NVE anbefaler Skjåk kommune å fremme en reguleringsplan for uttak av masse i Ostri, enten etter flomhendelser eller ved behov. Tiltaket som gjennomføres nå er ikke dimensjonert i forhold til noe gjentaksintervall, men skal redusere muligheten for store skader ved neste flom. All erosjonssikring vil bli utført med stein som finnes i de fem ørene som skal fjernes fra elva.

Vi har tidligere gjennomført befaringer med Skjåk allmenning og fått tildelt arealer vi kan bruke som deponi. Lokalisering av deponiene fremgår av NVEs skisseplan av 08.07.2019.

Det kom ytringer om at vi burde ta ut masser lenger opp i vassdraget. Dette er utenfor NVEs mandat i denne omgang og må i så fall fremmes som et ønske i en eventuell ordinær plan for flomsikring av området.

NVE vil ha oversikt over brønner/vatningsanlegg i området som kan berøres av tiltaket. Under befaringen kom det frem at flere oppsittere har fått dårlig vann i brønner som ligger ved elva. Forurensingen skyldes mest sannsynlig flomhendelsen i oktober 2018. NVEs tiltak vil i en periode føre til mer suspendert masse/partikler i elva. Noe som midlertidig vil forverre vannkvaliteten. NVE vil påpeke at fordelene med å få utført rensk i elva er langt større enn ulempene med midlertidig forverring av vannkvaliteten. Vet ikke om det er foretatt lab.tester av vannkvaliteten i de aktuelle brønnene. Dersom det ikke finnes nyere lab.tester ønsker NVE at Skjåk kommune innhenter prøver fra aktuelle brønner. NVE kan betale for testing, men vil gjerne ha et forslag fra kommunen angående omfang av testing og pris. Vil også gjerne ha oversikt over eventuelle tidligere testresultater av aktuelle brønner i området.

Flomverket mot Ostri langs Åmotsøy skal repareres/heves noe i østre ende. Samtidig skal flomvollen bygges helt inn mot Bråtåvegen (fv.2652). Det legges ned 500 mm rør med enveisventil for å drenere ut overvann fra tilstøtende jorde. Grunneier er klar over at flomvollen blir lagt inn på jordet som vist i planen. Skjåk kommune må selv vurdere om de vil ha en avtale med grunneieren her.

Tundramovegen skal heves fra krysset ved Bråtavegen og 80 – 100 meter innover. Vegen heves som et utgangspunkt til nivå 10 cm over underkant brubjelke, men NVE tar forbehold om at det er nok fribord under kraftlednigen. Prøver å gjennomføre heving av vegen uten å stenge for trafikk. Det ble ytret ønske om å fjerne store steiner like oppstrøms og nedstrøms brua. Dette vil bli gjort i den utstrekning det er nødvendig for å sikre vannføringskapasiteten under brua. Det skal ligge en og annen stor stein/steingruppe ii elveløpet etter at tiltaket er ferdig. Dette er hvileplasser for fisk.

Trær som ligger i elva vil bli fjernet og lagt ranker. Trær som står helt ut på elvekanten og har mistet deler av rotfeste vil også bli fjernet. På flomvollen langs Åmotsøy er det mye vegetasjon. Her vil vegetasjonen bli fjernet i den grad det er nødvendig for å utbedre skader. Det vil ikke bli foretatt ytterligere fjerning av vegetasjon på flomvollen. Viser til forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred fastsatt ved kg.res 17.06.2005, med hjemmel i Vannressursloven.

Under befaringen fikk vi opplysninger om en skade som ikke er tatt med i planen. Det er en ør beliggende ved et jorde tilhørende gården Øvre Åmot. Øra ble ifølge grunneier dannet som en følge av flommen i oktober 2018. Stedet ble befart og vi ble enige om at Skjåk kommune orienterer Fylkesmannen og Fylkeskommunen om at tiltaket kan bli utvidet. NVE vil dersom de økonomiske rammene tillater det fjerne øra og legge den inn mot land såfremt det gis klarsignal fra FM og FK.

NVE ønsker tips om det finnes tilgjengelige vekstmasser i området.

Dersom noe fortsatt er uklart er det bare å ta kontakt."

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145