Viktige telefonar

Viktige telefonar
Nødtelefon Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Viktige telefonar lokalt
Vakttelefonar Telefonnummer
Legevakt (NGLMS) 116 117
Vakttelefon Brannvesen (ikkje akutt) 959 89 944
Jordmorvakt (NGLMS) 941 59 061
Vatn og avløp 909 77 628
Barn og unge 116 111
Skjåkheimen 469 42 018
Heimesjukepleia 959 82 603
Teknisk vakt 909 77 628

 

Vakttelefon annet
Diverse vakttelefonar Telefonnummer
Legekontor Skjåk 61 21 71 00
Skjåkheimen 61 21 71 70
Skjåk barne- og ungdomsskule 907 09 488
Rovviltkontakt 909 99 496
Rovviltkontakt 2 992 97 627
Skadd vilt (Fallviltnemda) 481 32 974
Naturoppsyn Reinheimen 970 57 213
Naturoppsyn Breheimen 917 33 365