Kommunale gebyr 2018

Utdrag for 2018 ser du under. Andre gebyrer, bruk vedlegget.

Prisliste barnehage
Antall dagar Pris
3 dagar 2180
4 dagar 2600
5 dagar (makspris) 2910
Ekstra dag pr dag 292
Syskenmoderasjon 2 barn 30%
Syskenmoderasjon 3 barn og fleire Gratis
Gebyrar skulefritidsordningen (SFO) Betalingssatsane gjeld frå 1. august 2018:
Timetal pr veke Månadspris pr time Pris pr kjøp notat
1-15 timar(Fast SFO) 110
16-25 timar(Fast SFO) 103
Tilfeldig kjøp av enkelttime 115
Tilfeldig kjøp av enkeltdagar (med unntak av onsdag) dersom du har fast ordning elles i veka 119
For onsdagar 1. -2. klasse* 314* *Forutset at det er tilbod om SFO onsdag
For onsdagar 3.-4. klasse* 174* *Forutset at det er tilbod om SFO onsdag
For enkeltdagar utan undervisning 263
Vassavgift
Vassavgift Mengde Beløp
Vassavgift frå kommunale vassverk kr/m3 14,85
For bustad eller fritidsbustad med stipulert forbruk på 200 m3 kr/år 2970
Minstesats for vassmålarar kr/år 1590
Vassmålaravgift kr/år 341
Straffegebyr pr.tilfelle 1000

 

Septikkavgifter
Septikkavgift Mengde Beløp
Tømming overskridande volum pr.m3 662
Tømming slamavskillar fritidsbustad inntil 4 m3 2906
Tømming slamavskiljar og tett tank, bolig inntil 5 m3 2906
Tømming tett tank i fritidsbustad inntil 3 m3 2064
Tømming utanom køyreplan 0-5m3 4242
Nødtømming 0-5m3 4941

 

Kloakkavgift
kloakkavgift Mengde Beløp
Kloakkavgift for abonnentar tilkopla kommunale reinseanlegg kr/m3 29,73
For bustad eller fritidsbustad med stipulert forbruk på 200 m3 kr/år 5949
Minstesats kloakk for dei som nyttar vassmålarar kr/år 4324

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00