Kommunale gebyr 2019

Utdrag for 2019 ser du under. Andre gebyrer, bruk dette vedlegget. (PDF, 366 kB)

Prisliste barnehage
Antall dagar Pris
3 dagar 2300
4 dagar 2700
5 dagar (makspris) 3040
Ekstra dag pr dag 305
Syskenmoderasjon 2 barn 30%
Syskenmoderasjon 3 barn og fleire Gratis
Gebyrar skulefritidsordningen (SFO) (mat er inkludert i prisen)
Timetal pr veke Månadspris pr time Pris pr kjøp notat
1-15 timar(Fast SFO) 114
16-25 timar(Fast SFO) 107
Tilfeldig kjøp av enkelttime 119
Tilfeldig kjøp av enkeltdagar (med unntak av onsdag) dersom du har fast ordning elles i veka 123
For onsdagar 1. -2. klasse 325 *Forutset at det er tilbod om SFO onsdag
For onsdagar 3.-4. klasse 180 *Forutset at det er tilbod om SFO onsdag
For enkeltdagar utan undervisning 272
Vassavgift
Vassavgift Mengde Beløp
Vassavgift frå kommunale vassverk kr/m3 16
For bustad eller fritidsbustad med stipulert forbruk på 200 m3 kr/år 3119
Minstesats for vassmålarar kr/år 1670
Vassmålaravgift kr/år 358
Straffegebyr pr.tilfelle 1000

 

Septikavgifter
Septikkavgift Mengde Beløp
Tøyming overskridande volum pr.m3 707
Tøyming slamavskillar fritidsbustad inntil 4 m3 3104
Tøyming slamavskiljar og tett tank, bolig inntil 5 m3 3104
Tøyming tett tank i fritidsbustad inntil 3 m3 2204
Tøyming utanom køyreplan 0-5m3 4530
Naudtøyming 0-5m3 5277

 

Kloakkavgift
kloakkavgift Mengde Beløp
Kloakkavgift for abonnentar tilkopla kommunale reinseanlegg kr/m3 31
For bustad eller fritidsbustad med stipulert forbruk på 200 m3 kr/år 6128
Minstesats kloakk for dei som nyttar vassmålarar kr/år 4454

Kontakt

Skjåk kommune Servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00