Samarbeidsprosjekt i Norddalen er vinnar av Beiteprisen 2022

Lom, Skjåk, Dovre, Lesja og Vågå kommunar mottok onsdag kveld Beiteprisen 2022 for samarbeidsprosjektet "Berekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark".

Skjåk kommune

Beiteprisen 2022 til samarbeidsprosjekt i Norddalen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag delar kvart år ut beiteprisen til ein kommune som har gjort ein ekstra innsats for beitebrukarane. Kommunane Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og Dovre fekk i år prisen for samarbeid med oppfølging av beitebrukarar i eit rovviltutsett område. 

Kari Hånsnar, rådgjevar ved Lom og Skjåk landbrukskontor, er representert i gruppa som står bak prosjektet "Berekraftig sameksistens med sau og jerv i utmark". Saman med Kari Anette Slettahaug og Ingrid Nornes Tragethon frå Lesja og Dovre, og Laila Nersveen frå Vågå, fekk ho overrekt prisen på utmarkskonferansa på Gardermoen onsdag kveld. I takketala ga gruppa tydeleg uttrykk for at prisen går vidare til skadefellingslag, lisensjegarar og beitebrukarar. 

- Vi er voldsomt stolte av beitenæringa i Lom, Skjåk, Vågå, Lesja og Dovre! Beitebrukarane våre er kanskje verdens flinkaste til å bry seg om kvarandre.  

Det var styremedlem Kjell Erik Brandstamoen i Norsk- Bonde og Småbrukarlag som delte ut prisen. Han la vekt på at prisvinnarane har eit fokus på beitebrukaren som menneske og det å ivareta den enkelte. I tillegg understreka han kor viktig det er at gode nabokommunar samarbeider om denne type prosjekt. 

Juryens grunngjeving: «Verken beitedyr eller rovdyr forholder seg til kommunegrenser. Derfor er det også viktig at vårt arbeid for å styrke forholdene for beitedyra er basert på samarbeid. Årets beiteprisvinner er et strålende eksempel på dette. Prosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark» er et samarbeid mellom fem nabokommuner hvor landbruk, og særlig beite, er en viktig næring. Her er det fantastiske beiteområder som må brukes.   

De fem kommunene har gjennom sitt prosjekt tilrettelagt for beitedyra. Beitebrukeren og -dyras velferd er satt i høgsete, og prosjektet bærer preg av god og nær kontakt med den enkelte bonde. Kommunene har lagt vekt på å ivareta beitebrukerne som mennesker med sosiale møteplasser, kurs og kompetansepåfyll. Vi beitebrukere trenger å føle oss sett og hørt, og dette er en derfor en god måte å styrke næringa på. Samarbeid og forberedelser både i forkant og under beitesesongen, og spesielt med tanke på utfordringer knyttet til rovviltangrep, er viktig. Gode planer for hvordan en handler i en akutt skadesituasjon bidrar til at skadeomfang og konsekvenser begrenses, og dette har kommunene bidratt til gjennom samarbeidsprosjektet.   

Prisens mottakere oppfyller alle kriterier for utdeling av prisen» 

Om prosjektet "Berekraftig sameksistens med sau og jerv i utmarka"

Gjennom prosjektet Berekraftig sameksistens med sau og jerv i utmarka, arbeider kommunane for å dempe konfliktnivået mellom rovdyr og beitedyr. Med store tap over fleire år er det eit utfordrande, men svært viktig arbeid. 

Prosjektet skal bidra til å oppnå den vedtekne tosidige målsettinga for Oppland: 4 årlege jerveynglingar og full utnytting av beiteressursane i heile Oppland. Førebyggande tiltak, lisensjakt og skadefelling er viktige element i arbeidet.