Søk om tilskot til aktivitetar innan natur- og kulturbasert næringsutvikling

Klikk for stort bilde Skjåk kommune  

(Teksta er henta frå regionrådet si heimeside og er derfor på bokmål)

Midler til kultur- og naturbasert næringsutvikling 2020

  • Regionrådet har for 2020 bevilget 600.000 til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasertnæringsutvikling. Midlene lyses ut med søknadsfrist 1.februar.
  • Regionrådet Nord-Gudbrandsdal definerer kultur- og naturbasert næringsutvikling som enaktivitet med kommersielt fokus som bygger på regionens natur- og kulturrikdom.
  • Regionrådet ønsker at aktivitetene kan bidra til en utvikling og modernisering av regionensopplevelsesnæringer.
  • Regionrådet ønsker at aktiviteten skal gi økonomiske ringvirkninger. Eksempel på økonomiske ringvirkninger kan være overnatting, servering, transport, varehandel, honorar til frivillig sektor m.m.
  • Regionrådet vil benytte en brei definisjon av hvilke tiltak og arrangement som defineres innenfor begrepet natur- og kulturbasert næringsutvikling.
  • Kostnader til investering kan ikke være en del av søknadsgrunnlaget.
  • Det er ønskelig at tiltakene fordeles tidsmessig over året, slik at de får størst utbytte av felleskompetanse, utstyr og ikke konkurrerer om frivillige eller publikum.


Retningslinjer:

1. Aktiviteten skal ha privat eller frivillig eierskap.
2. Aktiviteten skal ha kommersielt fokus som gir økonomisk effekt for bedrifter og/eller
frivillig sektor.
3. Årvisse aktiviteter med underskudd over flere år må vise til nødvendig
omstilling/utvikling for å bli prioritert.
4. Ansvarlig for aktiviteten skal legge fram et budsjett med minimum 50 % egeninnsats i
form av billettinntekter, salgsinntekter, egenkapital og/eller arbeidsinnsats.
5. Aktiviteten skal eies av en registrert organisasjon. (registrert i foretaksregister eller
frivillighetsregister) Som hovedregel skal forretningsadresse være i Nord-
Gudbrandsdal.
6. Aktiviteten skal gjennomføres i Nord-Gudbrandsdal.
7. Aktiviteten bør ha et langsiktig perspektiv med utviklingspotensial.
8. Aktiviteter som fremmer samarbeid blir prioritert.

Søknad:

  • Søknad sendes på epost til: e-post@regionkontoret.no
  • Søknadsfrist: 1. februar 2020

Behandling:
Svar på søknaden: Seinest 01.mars
Innstilling til tilskudd blir gjort av 6K Næring, og vedtas av daglig leder etter fullmakt fra
regionrådet. Vedtaket kan kun påklages med henvisning til formelle saksbehandlingsfeil i
forhold til vedtatte retningslinjer. Klageinstans er regionrådets arbeidsutvalg.
Utbetaling skjer etter framlagt rapport og regnskap. Det kan utbetales inntil 50 % før framlagt
rapport og regnskap. Tilskuddet skal ellers gis etter gjeldende regelverk for offentlig støtte.