Tilskot til inkludering av barn og unge 2022 - nasjonal tilskotsordning (Bufdir)

Tilskot til inkludering av barn og unge - Klikk for stort bilde Adobe Stock I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midlar til tilskotsordninga «Inkludering av barn og unge» med søknadsfrist 17. desember 2021.

Tilskot til inkludering av barn og unge 2022 

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til mestring og samfunnsdeltaking. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike årsakar står i fare for å hamne i utanforskap. 

Sjå utlysinga her.

Desse kan søkje: 

  • Tilskot kan tildelast offentlege instansar, friviljuge organisasjonar og private aktørar.
  • Enkeltpersonforetak eller priTilskot til inkludering av barn og unge 2022 - nasjonal tilskotsordning (Bufdir)atpersonar kan ikkje søkje.

Skjåk kommune oppmodar sterkt friviljuge organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar til å nytte seg av ordninga.  

NB! Søknadsfristen er allereie 17. desember. Vi oppmodar om at alle les den nye forskrifta og veilederen nøye. Søknadsskjemaet finn dykk ved å logge inn i søknadsportalen.

For all anna informasjon viser vi til tilskotsordninga si nettside

Kontaktpersonar i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersonar for ordninga.