Ordførar i Skjåk

Ordføraren i Skjåk for perioden 2023-2027

Edel Kveen (Sp) fødd i 1972, oppvoksen i Vågå. Flytte til Skjåk i 1989. Gift med Terje, har barn og barnebarn. Bur på småbruket Marloskvei. Er vernepleiar, og har mitt faste arbeid i Miljøarbeidartenesta i Lom kommune.

Utanom arbeid og politikk er det familie og friluftsliv eg brukar tida mi på. Ein tur i skogen eller på fjellet er god avkopling og helse for kropp og sjel. Eg er ingen storfiskar, men må fiske såpass at det blir rakefisk kvart år.

bilde av ordførar i Skjåk - Klikk for stort bilde Hans Erik Kjosbakken

Ordførar i Skjåk

Ordførarens oppgaver og ansvar kan oppsummerast til å vere:

  • Leiar av møta i kommunestyret og formannskapet
  • Kommunens fremste offisielle representant med ansvar for å representere kommunen ved offisielle anledningar
  • Kommunens rettslege representant (kommunelovas §9.3)
  • Støttespelar og pådrivar i prosessar og holdningar som tener kommunens og innbyggjaranes interesser.»

Det overordna målet for meg som ordførar i Skjåk er å bidra til at alle i kommunen skal ha det så godt som mogleg gjennom heile livsløpet. Hit skal det vera godt å kome, her skal det vera godt å bu. For å nå målet er det viktig å ha god dialog med bygdefolket slik at vi tek dei rette grepa. Derfor er det viktig for meg å vera tilstade. Lytte, ta initiativ til ei samtale. Vera viljug til å ta både den gode og den vanskelege samtala. Terskelen for å ta ein prat med ordføraren skal vera låg, om det er på kommunehuset eller ute på bygda. Eg er oppteken av å vera ein ordførar for alle.

Vi har det godt i Skjåk. Dei kommunale teneste er gode med mykje fagleg kompetanse, endringseve og stor arbeidsinnsats. Vi har eit næringsliv med stor breidde, med jordbruket som grunnpilaren og ein innovativ industri som gjev viktige arbeidsplassar i regionen Alle små og store næringsdrivande er viktig for heilskapen i Skjåk kommune.

Eg er svært imponert over skaparevna, pågangsmotet og forretningsteften som har vore i Skjåk gjennom tidene. Vi har fleire gründerar og mange framtidsretta næringsdrivande å vera svært takksame for. Vi er ei kraftkommune, og har hatt fleire dyktige medarbeidarar og politikarar til å forhandle avtaler for oss. Dette har resultert i at vi har gode kommunale tenester samstundes som vi kan støtte opp om eksisterande og nyskapande næringsliv med Næringsfondet.

Samfunnskontrakten som vasskrafta i Norge er tufta på er truga, det blir difor svært viktig å følge opp kraftrettane våre og nytte seg av kompetansen i  LVK (Landsamanslutning for vasskraftkommunar). Eit av våre største ansvarsområde er å ta vare på engasjementet, skaparevna og dyktige medarbeidarar både i privat og offentlig verksemd.

Vi har god tilgang til attraktive bustad- og hyttetomter og næringsareal. Moglegheitene for å dyrke jakt-, fiske- og friluftsliv er særdeles gode. Vi har godt utbygde idrettsanlegg. Gode servicetilbod. Vi er gode på mykje, men vi er ikkje flinke nok til å kommunisere det ut. Som ein ledd i å bli betre på dette området er det svært viktig med i god, lettfatteleg og oppdatert informasjon og marknadsføring på heimesida og i sosiale medium. Vi ynskjer vi å få gode innspel frå deg.

Ta gjerne kontakt!

bilde av ordførar i Skjåk - Klikk for stort bilde Hans Erik Kjosbakken

Kontakt

Edel Kveen
Ordførar, Skjåk kommune
Telefon 61 21 70 00
Mobil 473 73 509

Kart