Deling av landbrukseigedom

Jordlova har reglar om deling av landbrukseigedom. Det er eit landbrukspolitisk mål å samle ressursane på bruket for noverande og framtidige eigarar. 

Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ønsker å overdra delar av eigedomen til nokon andre, til dømes ei tomt, er det nødvendig med samtykke frå landbruksmyndigheita. 

Søknad om tillating til deling av landbrukseigedomar skal sendast til kommunen der eigedomen ligg. Kommunen avgjer søknaden. 

Søknad om deling av grunneigedom (PDF, 336 kB)

Nabovarsel  (PDF, 161 kB)

Meir om regelverket for deling av landbrukseigedom finn du her:

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496