Konsesjon

Konsesjon betyr tillating til erverv av fast eigedom. Når en eigedom er omfatta av konsesjonsplikt, må ny eigar innhente ei tillating for å overta eigedomen. Reglane om konsesjon står i konsesjonslova og tilhøyrande forskrifter. Føremålet med lova er å ha kontroll med omsetjinga av fast eigedom, for å verne landbrukets produksjonsrealer og sikre eigar-og bruksforhold som gagnar samfunnet og framtidige generasjonar. 

Les meir om reglane for konsesjon på Landbruksdirektoratet sine sider

 

Regelverk: 

Skjema: 

 

  

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496