Erstatning ved rovviltskader

I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsaka til tap av husdyr eller tamrein har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning. 

Det er Miljødirektoratet som forvaltar denne ordninga. Søknadsskjema og meir informasjon finn du på nettsida deira

Søknadsfrist: 1. november   

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496