Skogfond

Formålet med ordninga er å sikre finansiering av ein berekraftig forvaltning av skogressursane. Skogfondet skal gje skogeigaren eit betre grunnlag for langsiktige investeringar, samt sikre viktige miljøverdiar i den skogen som virket kjem frå, eller i annan skog som skogeigaren har.

Skogfondet består av midlar som skogeigarane pliktar å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel.
Skogeigar er pliktig til å sette av valgfri sats mellom 4 – 40% av bruttoverdien av virke som blir omsett frå eigedommen. 

Ved bruk av skogfondsmidlar er 85% skattefritt, noko som gjer dette til ei svært gunstig ordning for å finansiere tiltak i skogen.
 
Skogfond kan brukast til:

  • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 
  • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehald av skogsbilvegar og velteplassar
  • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog  
  • Skogbruksplanlegging
  • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog  
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knytta til skogens drift 
  • Oppmerking av eigedomsgrenser i forbindelse med jordskifte

Det kan også dekke meirverdiavgift til de aktuelle tiltaka, men det er ikkje skattefordel til dette.

Les meir om skogfond på Landbruksdirektoratets nettside

Kontakt

Pål Skjåk Haugen
Jordbruksrettleiar/Skogbrukssjef
Telefon 909 16 579
Mobil 909 16 579