Kommunale tilskot Lom

 

Næringsfondet i Lom kommune kan gje tilskot til: 

  • Driftsbygningar i landbruket
  • Fellestiltak i landbruket
  • Nydyrking av jordbruksareal
  • Kjøp av mjølkekvote
  • Beiterydding
  • Vassvegar/damanlegg/vatningsanlegg
  • Etableringstilskot ved nyetablering på gardsbruk

Regler og vilkår for tilskot til landbruksformål finn du i retningslinjer for bruk av næringsfondet (PDF, 183 kB)

Kontakt

Erling Dagsgard
Jordbrukssjef / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 909 99 496
Kristin Smågård
Jordbruksrettleiar / Lom og Skjåk landbrukskontor
Mobil 932 29 458