Ekstra tilskot til investeringar i reiselivet

©vronska - stock.adobe.com   

Stortinget har bevilget kr 80. mill. i ekstra investeringstilskudd til nødvendig omstilling og videreutvikling av reiselivsnæringen i distriktene. Av dette har Innlandet gjennom oppdragsbrev fra Innlandet fylkeskommune mottatt kr. 13.144.000 som er øremerket gjennom Innovasjon Norge. 

Dette gjør at vi har rom for ytterligere søknader om lån og tilskudd til investeringer til reiselivet. Midlene er øremerket investeringer i bedrifter i definerte distriktskommuner.

I forhold til finansieringspolicyen for reiseliv vil det være mest aktuelt å prioritere søknader der bedriften har intensjon om å utvide sesongen mot et helårskonsept og/eller retter seg mot nye målgrupper. I den forbindelse kan oppgraderinger av bygningsmasse og investeringer knyttet til aktivitet/opplevelser, som kan bidra til at bedriften for eksempel kan ta ut økte priser/omstille seg og nå nye målgrupper være mest relevant, Det vil si at bedriftsutvikling (rådgiving, kompetanse, utvikling av merkevare og design mm.) ikke kan inngå.


Investeringstilskudd kan ihht EØS gå til: 

  • «Investeringer («initial investments») i materielle og/eller immaterielle aktiva:
  • Fast eiendom, bygninger, anlegg, maskiner og utstyr, samt utgifter til patenter, lisenser, knowhow eller andre immaterielle rettigheter (IPR). IPR må bli brukt eksklusivt av virksomheten som mottar støtten, må kunne avskrives og være kjøpt til markedspris fra tredjeperson uavhengig av kjøper. «

Kontakt

Marianne Stensgård
Kultur og omdømme
Telefon 61 21 70 00
Mobil 909 41 702