Næringsstrategi for Skjåk kommune

Hausten 2020 vart det vedteke i kommunestyret at Skjåk kommune skal utarbeide ein næringsstrategi. Nå kan du sjå og lese heile strategien, anten som kortversjon eller fullversjon.

Hovedmålet med næringsstrategien er å etablere ein meir innovativ og offensiv arbeidsmetodikk for å få utvalde miljø og enkeltpersonar til både å flytte til Skjåk og etablere nye arbeidsplassar her. Den skal knytast opp mot kommuneplanen for Skjåk der det under planpunktet om samfunns- og næringsutvikling er satt eit mål om ein vekst i sysselsetting på 10 årsverk pr år fram til 2028. Les strategien anten i kort eller full versjon.

Kontakt

Roger Johansen
Kommunalsjef / konstituert næringssjef
Telefon 415 13 687