Jakt og fiske

Illustrasjonsfoto med bilete av villrein i Skjåk og Breheimen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto med bilete av villrein i Skjåk og Breheimen SNO

Jakt på villrein

Jakt på villrein i høgfjell opp mot 2000 moh er det ikkje så mange andre stader ein kan oppleve. I Skjåk kommune blir det årleg felt fleire hundre villrein. Det er gode bestander av elg og hjort i Skjåk, dyra er ofte i god kondisjon og mange av hanndyra har flotte gevir. Det er og gode moglegheiter for småviltjakt i Skjåk. Sidan mykje av arealet er snaufjell er rype den småviltarten det er mest vanleg å jakte på.

I Skjåk finn ein aure i rundt 200 vatn og i ca 250 km elv. I mange av vatna finn ein stor aure (over ein kg). I Ottaelva vandrar det mykje aure oppover frå Skim, fleire av desse ligg på 1-1,5kg.

 

Illustrasjonsfoto av fangst av aure (ørret) - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Per Dagsgard

Det er grunneigaren som har retten til jakt og fiske og som driv forvaltning av haustbare artar. Skjåk Almenning eig 95 % av arealet i Skjåk og har dermed det meste av jakt- og fiskeretten her i kommunen. Dei sel jakt- og fiskekort.

Skjåk kommune har eit overordna ansvar når det gjeld vilt- og fiskeforvaltning. Det er kommunen som tildeler fellingsløyver på elg, hjort og rådyr til jaktrettshavarane. 

Skjåk kommune har eit fond til fiske, vilt og friluftsliv. Fondet kan brukast til opphjelp av tiltak som kjem inn under område fiske, vilt og friluftsliv.  Midla skal fortrinnsvis brukast til investeringstiltak

Kontakt

Tor Taraldsrud
Naturforvaltar
Telefon 61 21 70 00
Mobil 481 90 145