Generelt om byggesak

1. Tiltak som krev søknad og løyve.

Gjeld tiltak som er omfatta av Pbl kapittel 20 § 20-1. For tiltak etter § 20-1 fyrste leden punkta a) - l) er kravet at søknad, prosjektering, utføring og kontroll skal utførast av føretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelsar i lovas kapittel 22 og 23 dersom ikkje anna går fram av §§ 20-2 og 20-3.

2. Tiltak som krev søknad og løyve - som kan utførast av tiltakshavar

Gjeld tiltak som er omfatta av Pbl kapittel 20 § 20-4 - t.d. mindre tiltak på bebygd eigedom, vanlege driftsbygningar i landbruket, bygg, konstruksjonar eller anlegg med mellombels plassering for eit tidsrom av inntil 2 år og andre mindre tiltak som etter kommuna sitt skjøn kan utførast av tiltakshavar.

3. Tiltak som ikkje krev søknad og løyve.

Gjeld følgjande tiltak etter Pbl § 20-1 dersom dei er i samsvar med plan:

Mindre frittliggjande bygningar på bebygd eigedom som ikkje skal brukast til bustadføremål,

  • mindre frittliggjande byggverk knyta til jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområde,
  • mindre tiltak på eksisterande byggverk,
  • mindre tiltak utandørs,
  • mindre fasadeendringar og tiltak som kommuna finn kan fritakast for søknadsplikt.

Søknad om løyve er heller ikkje naudsynt for tiltak etter § 20-1 fyrste ledd bokstav j) når tiltaket ikkje skal stå i lengre tid enn 2 månader.

Skjema og dokument

Søknadsblankettar for byggesak (Direktoratet for byggkvalitet)