Prosjekt Riksveg 15 Strynefjellet

Prosjekt Riksveg 15 Strynefjellet

På nettsida hjå Statens vegvesen kan du følgje planlegginga av ny tunnel over Strynefjellet. Utgreiinga skal gje ei brei fagleg vurdering av interesser knytt til transportsystemet over Strynefjellet, inkl. vegarm til Geiranger.

Målet for arbeidet med konseptvalutgreiinga (KVU) har vore:

  • Å kartlegge behov knytt til transportsystemet i korridoren over Strynefjellet, inkl. arm til Geiranger. Transportsystemet for denne korridoren vil samtidig verte halde opp mot andre aktuelle aust-vest-samband for den trafikken det gjeld (E39 + E16/rv. 5–rv. 7, E134 o.a.).
  • Å avklare aktuelle konsept for transportsystemet i korridoren.
  • Å vurdere grad av måloppnåing for dei ulike konsepta.
  • Å gjere greie for transportmessige og samfunnsøkonomiske verknader av dei ulike konsepta.