Administrasjonsutval

Administrasjonsutvalet er kommunens fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partsamansatte utval etter kommunelovens §25. Utvalet behandlar saker som gjeld forholda mellom kommunen som arbeidsgjevar og dei ansatte.

Utvalet har eit hovudansvar for å ta initiativ innan dette arbeidsområdet. Forhandlingsansvaret kan delegerast til kommunedirektør. Administrasjonsutvalet kan også delegere anna mynde til kommunedirektør innan nærare fastlagde rammer og retningsliner

Administrasjonsutvalet held minst 5 møter pr år etter oppsett plan, eller når leiaren eller minst 1/3 av medlemmene krevjar det.