Trafikktryggingsutval

Klikk for stort bilde ES  

Slik Skjåk kommune er organisert, skal det vere eit eige trafikktryggingsutval i kommunen. Utvalet skal oppnemnast av Hovudutvalet for miljø- og samfunnsutvikling.

Utvalet skal ha fem medlemmar. 

Fram til 2019 har det vore arbeidd med ny trafikktryggingsplan. Utkastet var gjennomgått siste gongen av arbeidsgruppa hausten 2019, og endringane er innarbeidd i dokumentet. Dette kan vere eit godt grunnlag for det nye utvalet å starte med, og utkastet er difor lagt ved denne saka til orientering

Trafikktryggingsutval: medlemmar per 13/2-2020
Navn Funksjon
1. Torgeir Ødegård, leiar Leiar
2. Cathrin Aamodt Fast medlem
3. Svein Arne Bøie Fast medlem
4. Elin Skjåk Haugen Fast medlem
5. Odd Joar Ramstad Fast medlem
6. Ein representant frå politietaten busett i Skjåk Fast medlem
Morten Kielland Vara