Trafikktryggingsutval

ES  

Slik Skjåk kommune er organisert, skal det vere eit eige trafikktryggingsutval i kommunen. Utvalet skal oppnemnast av Hovudutvalet for miljø- og samfunnsutvikling.

Utvalet skal ha fem medlemmar. 

Trafikktryggingsutval: medlemmar per 11/11-2021

Trafikktryggingsutval: medlemmar per 11/11-2021
Navn Funksjon Epost
1. Torgeir Ødegård, leiar Leiar torgeirodegaard49@gmail.com
2. Roger Johansen Fast medlem roger.johansen@skjaak.kommune.no
3. Svein Arne Bøje Fast medlem sa-boej@online.no
4. Elin Skjåk Haugen Fast medlem elin.skjaak.haugen@skjaak.kommune.no
5. Odd Joar Ramstad Fast medlem odd.joar.ramstad@skjaak.kommune.no
6. Rolv Mallaug Politirepresentant rolv.atle.mallaug@politiet.no
Morten Kielland Vara kielland.morten@gmail.com
Roger Haugen Vara politi roger.haugen@politiet.no
Lars Kurt Haugen Utvalssekretær lars.kurt.haugen@skjaak.kommune.no
Lars Kurt Haugen Driftsleiar veg og VA lars.kurt.haugen@skjaak.kommune.no