Dans

Klikk for stort bilde


Dans 1: Dans for barn 1. – 3. klasse.
    Elevar her får utfalde seg i kreativ barnedans, smake på noko teknikk, samt utforske dansen med leik og rytme.
Dans 2: Dans for barn 4. – 6. klasse.
    Tilbodet gjev opplæring innan jazzballett og kreativ dans, med vekt på teknikktrening, innstudering av koreografi og danseglede.
Dans 3: Dans for ungdom 7. klasse, ungdomsskule og vidaregåande skule.
    Tilbodet gjev opplæring innan jazzballett og kreativ dans, med vekt på teknikktrening, innstudering av koreografi og danseglede.

Undervisninga blir gjeven i dansesalen i Skjåk. Industrivegen 60. Søk deg inn på dans her:

Påmelding DANS 

For elevar på dans 1 vil undervisninga vere leikbasert. Her vil det ikkje bli stilt krav til eigenøving heime. Dans er ein kunstform som berre kan lærast gjennom langsiktig og systematisk undervisning og eigeninnsats. Etter kvart som elevane blir eldre vil det vere naudsynt med eigenøving mellom undervisningstimane for å få eit større læringsutbytte og utvikling, både for kvar einskild eleven og  gruppa. Det blir stilt krav om at elevane møter førebudd, positive og motiverte til danseundervisning, samt syner god treningskultur. 

Mål for undervisning i dans

Gjennom arbeidet med dans skal elevane kunne:

  • Meistre basisferdigheiter relatert til eigen kropp, nivå og sjanger og dasefaget sin eigenart
  • Bruke dans som kommunikasjonss- og uttrykksmiddel
  • Oppleve glede ved å meistre, skape og utøve og gjennom det få tiltru til eigne evner og uttrykksmoglegheiter
  • Utvikle kritisk tenking, disiplin og samarbeid
  • Bli ressurspersonar som bidreg til eit levande kulturliv
  • Få moglegheit til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i dans og andre aktuelle kunst- og kulturområde.

Læringsmål innan dans:

Faget er inndelt i fire faser. Innan alle fasene skal elevane jobbe med fem perspektivområde: Utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere. 

Døme på læringsmål:
•    Oppleve dansen sin mangfald og glede
•    Samarbeide og ta aktivt del i eit sosialt fellesskap
•    Utforske og skape eigne små uttrykk
•    Tileigne seg kunnskap om musikken sin form, rytme og stemning
•    Tileigne seg kunnskap om enkle koreografiske prinsipp
•    Kunnskap om koreografiske prinsipp og ta del i skapande prosessar frå ide til produkt
•    Vise innsikt i eigen danseteknisk og kunstnarleg utvikling og utøve dans med personleg uttrykk og nærvære i små og større produksjonar
•    Reflektere over eigen læring og utvikling
 

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716