Gitar og bass

Klikk for stort bilde

Undervisning blir gjeve både i Lom og Skjåk

Det vert gjeve undervisning på akustisk gitar, el. gitar, el. bass eller kontrabass. Læringa skjer både med og utan noter. Du vil få  opplæring i akkompagnementspel og solospel  innanfor ulike sjangrar slik som; rock, pop, blues, gammaldans, folkemusikk, klassisk og  jazz. Samspel og band er ein viktig del av undervisninga. Søk deg inn på gitar og bass her:

Opplæring på gitar og bass

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å lære å spele gitar og bass.  Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i samspelsgrupper. Undervisninga krev  tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving. 

Mål for musikkopplæringa

Gjennom arbeid med musikk skal elevane:
 • Oppnå gode ferdigheiter på instrumentet sitt, i alle faser og ut i frå ambisjonsnivå
 • Oppleve glede over å meistre samt  positiv sjølvutvikling
 • Utvikle seg til sjølvstendige utøvarar som har glede over musikk gjennom heile livet
 • bli aktive lyttarar med eit nært forhold til musikk
 • Få bruke sitt læringspotensiale fullt ut
 • Utvikle evne til samspel og samarbeid
 • Bli ressurspersonar som medverkar til eit levande kulturliv
 • Få moglegheit til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i musikk og andre aktuelle kunst- og kulturområde.

Læringsmål innan musikk:

Faget er inndelt i fire faser.  Innan alle fasene skal elevane jobbe med fem nøkkelkompetansar: høyre, lese, lage, øve og framføre. 

Døme på læringsmål:

 • Høyre: eleven skal kunne  imitere; spele /syngje melodiar på gehør
 • Lese: eleven skal lære å lese noter
 • Lage: eleven skal komponere og notere eigne melodiar
 • Øve: eleven skal øve jamleg og samarbeide med lærar og føresette om gode øvingsrutinar
 • Framføre: eleven skal få erfaring med å framføre  musikk på små og store arenaer
 
 
 
 

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716