FAU/SU

Båe elevar, foreldre og tilsette samarbeider for å skape eit godt skulemiljø, og dette samarbeidet er organisert i ei rekke utval.

Foreldreutval (FAU)

Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) er eit arbeidsutval valt av foreldrerådet og er det utøvande organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldra og skolen. FAU skal sikre reell medverknad frå foreldra og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevane er trygt og godt.

Samarbeidsutval (SU)

Alle grunnskular skal ha eit samarbeidsutval (Opplæringslova § 11-1). Utvalet er skulen sitt øvste samarbeidsorgan og består av representantar for viktige partar i skulesamfunnet.