Skulefritidsordning i Skjåk (SFO)

SFO i Skjåk

SFO i Skjåk er eit pedagogisk omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletida, for elevar på 1.-4. trinn i grunnskulen, og for barn med funksjonshemming frå 1.-7. klasse. Det er ikkje SFO på planleggingsdagar eller andre undervisningsfrie dagar.

SFO skal vere basert på barna sine behov for ro og kvile, tryggleik og omsorg, og det  skal leggjast til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar. I Skjåk tilbyr kulturskulen fleire aktivitetar i SFO-tida. 

Når SFO tek til etter at skuledagen er over. SFO tek til frå og med veke 33.

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO kan du lese om her

Opningstider SFO 2021 - 2022
Opnnigstider kl kl
Måndag 07.00 - 08.00 13.10 - 16.30
Tysdag 07.00 - 08.00 13.10 - 16.30
Onsdag 07.00 - 08.00 14.10-16.30
Torsdag 07.00 - 08.00 14.10 - 16.30
Fredag 07.00 - 08.00 13.10 - 16.30

 

Satsar for SFO
Satsar for SFO 2022
1-15 timar (fast SFO), månadspris pr. time 123
16-25 timar (fast SFO), månadspris pr. time 115
Tilfeldig kjøp av enkelttime 128
Tilfeldig kjøp av enkeltdagar dersom du har fast ordning elles i veka 133
For enkeltdagar utan undervisning 295

Gratis SFO for heimar med låg inntekt

  1. Skjåk kommune innfører gratis SFO for fyrsteklasse-elevar frå heimar med låg inntekt. 

Vilkår:

  • a) Foreldrebetalinga for SFO i eit skuleår er meir enn 6 % av heimen si samla inntekt. 
  • b).Inntekta skal dokumenterast med siste skattemelding eller annan dokumentasjon på forventa inntekt komande år (til dømes ved lønsslippar frå dei 3 siste månadar). 
  • c).Dersom inntekt blir vesentleg auka i forhold til tidlegare forventningar, skal kommunen varslast og ordninga med gratis SFO vurderast på nytt. 

     2.Ordninga med gratis SFO fell bort når ein ikkje lenger oppfyller vilkåret i punkt 1a.

I tillegg vedtok regjeringa i sommar at alle 1.klassingar har rett på gratis SFO 12 timar i veka. 

Kontakt

Skjåk kommune servicetorg
Kundemottak
Telefon 61 21 70 00
Skjak, Norway

 

Unnvald Bakke
Kommunalsjef Oppvekst og utdanning
Telefon 61 21 70 00
Mobil 971 12 074
Skjåk barne- og ungdomsskule
Kontor/administrasjon
Telefon 61 21 70 00
Mobil 907 09 488