Ny kommuneplan arealdel for Skjåk er vedteke

Kommunestyret i Skjåk vedtok 24.06.2021 ny (revidert) kommuneplan for Skjåk – arealdelen,  sak 2021/59.

Skjåk 

Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova § 11-15. Planen omfattar heile kommunen og erstattar tidlegare plan frå 2011. Den nye kommuneplanen vil vere førande for nye reguleringsplanar og vere førande ved revisjon av eldre reguleringsplanar. Kommuneplanen vil også vere retningsgjevande ved dispensasjonsbehandling der eldre reguleringsplanar ikkje er i samsvar med ny kommunedelplan.

Plandokumenta finn du her:

Kontakt

Øyvind Pedersen
Arealplanleggar
Mobil 473 33 678