Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Klikk for stort bilde

NAV-kontoret i Lom og Skjåk held til på Signegarden i Bismo, Skjåk.

Ynskjer du å bidra til å få fleire ut i arbeid? Er du ein person som skapar tillit og gode relasjonar, samstundes som du er klår og tydeleg? Tenkjer du at tett, arbeidsretta oppfølging av arbeidssøkjarar er noko for deg, og at det passar midt i blinken å arbeide meir ute i «feltet», enn på kontoret? Då er kanskje dette noko for deg.

NAV Lom og Skjåk har ei omfattande satsing på å få fleire i arbeid. Dette gjer vi gjennom systematisk arbeid for einskilde personar og tett samarbeid med lokalt næringsliv.

Skjåk kommune søkjer etter tenesteleiar for helse. Du skal leie tenestene våre inn i framtida og vere med å bidra til at innbyggjarane har gode tenester.

Kommunen har eit tett samarbeid med Lom- og Sel kommune innan psykisk helse, fysioterapi, ergoterapi, barnevern og legevakt. Ei oppgåve framover vil vere å arbeide med oppvekstreformen, der utvikling av helsestasjon, skulehelseteneste og barselomsorg er sentralt.

Tenesteleiar rapporterer til kommunalsjef helse og omsorg. Stillinga er 100% og er ledig frå dags dato.

 

Stillinga er underlagt tenesteområdet for teknisk drift og er ledig frå dags dato og fram til renovering av svømmehallen våren 2022. Arbeidsområdet er reinhald i svømmehall med garderobar.

Stillinga er ledig frå dags dato og er underlagt tenesteområdet for teknisk drift. Arbeidsområdet er vikar/tilkallingshjelp for kommunale reinhaldarar, og arbeidstida kan variere frå veke til veke.

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690