Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

I samband med vedtak i Skjåk kommunestyre 27.9.2018 kan det bli ledig fleire mellombelse stillingar i dei kommunale barnehagane i Skjåk kommune vårhalvåret 2019, dette kan bli både delstillingar i ulik stillingsstorleik og fulle stillingar.  Stillingane er ledige frå 1.1.2019 til 11.8.2019.

Vikarstillinga er ledig frå 1.11.2018 til 1.5.2019, og er underlagt tenesteområdet for teknisk drift. Arbeidsområdet er for tida i Skjåkhallen og Bismo renseanlegg.

Stillinga er ledig frå dags dato. Stillinga er for tida i turnus med arbeid på helg.

bismo_sigruneide_2017_haust

Vi søkjer ein inkluderande, tydeleg leiar med strategiske evner til å leie ein spanande og utviklingsorientert organisasjon med god tenesteyting. Saman med politisk leiing skal rådmannen vere pådrivar og nettverksbyggjar i arbeidet med næringsutvikling. Du har god rolleforståing og evne til god samhandling med politisk leiing. 

Skjåk_legesenter 1

Skjåk kommune har ledig stilling som fastlege ved Skjåk legesenter frå mars 2019. Fastlegeheimelen har, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

Vil du spele på lag med desse legane?

 

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690