Ledige stillingar i Skjåk kommune

Kommunen nyttar elektronisk søknadsskjema ved utlyste stillingar. Det er viktig å fylle ut utdanning og praksis i skjemaet. Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort offentleg sjøl om du ber om reservasjon mot det, jfr Offentleglova §25-2. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Om du ikkje finn stillingar nedanfor denne teksten, tyder det at det ikkje er ledige stillingar akkurat no. Er det stillingar som ikkje søknadsfristen har gått ut på, kan du lese heile stillingsannonsa ved å trykke på overskrifta

Klikk for stort bilde

FACT-team Nord-Gudbrandsdal er eit samhandlingsprosjekt mellom kommunane Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk, DPS Otta og NAV. Teamet skal jobbe etter FACT-modellen og gje langvarig oppfylging og behandling til menneske med alvorlig psykisk liding og/eller rusproblematikk. Søknadsfristen er 12. august.

   

Skjåk kommune har ledig vikarstilling som fastlege frå 01.09.2020 til 01.09.2021. Fastlegeheimelen har for tida, i tillegg til ansvar for om lag 700 listepasientar og akutthjelp på dagtid frå legekontoret, andre kommunale oppgåver etter nærare avtale.

 

 

Skjåk kommune søkjer kommunalsjef for tenesteområdet miljø- og samfunnsutvikling. Kommunalsjefen har ansvar for tenestene som pr. i dag gjeld teknisk, næring, kultur, natur- og kraftforvaltning, beredskap, byggjesak, plan og miljø.


Kommunalsjefen inngår i kommunedirektøren si leiargruppe og representerer kommunedirektøren i politiske utval.

  

 

 

Skjåk kommune søkjer kommunalsjef for tenesteområdet helse og omsorg frå januar 2021. Kommunalsjefen har ansvar for tenestene som pr. i dag gjeld helsetenester, psykisk helse, barnevern, NAV, sjukeheim, heimetenester, miljøarbeiderteneste og tildeling. 

 

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektøren si leiargruppe og representerer kommunedirektøren i politiske utval.

            

Kontakt

Elin Bakke
Personalkonsulent
Telefon 61 21 70 00
Mobil 997 56 690