Fele

Klikk for stort bilde

Opplæringa er mest basert på spel etter gehør, men du skal og få lære å spele etter noter. Du vil få opplæring med basis i folkemusikk, men og prøve deg på andre spelestilar og sjangrar. Det vert brukt feler med forskjellig storleik, alt etter kva som passar deg best. Samspel er ein viktig del av undervisninga. Undervisning blir gjeve både i Lom og Skjåk. Søk deg inn på fele her:

Påmelding FELE 

Opplæring på fele

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å lære å spele fele. Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i samspelsgrupper. Undervisninga krev  tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving.

Mål for musikkopplæringa

Gjennom arbeid med musikk skal elevane:

  • Oppnå gode ferdigheiter på instrumentet sitt, i alle faser og ut i frå ambisjonsnivå
  • Oppleve glede over å meistre samt  positiv sjølvutvikling
  • utvikle seg til sjølvstendige utøvarar som har glede over musikk gjennom heile livet
  • bli aktive lyttarar med eit nært forhold til musikk
  • få bruke sitt læringspotensiale fullt ut
  • utvikle evne til samspel og samarbeid
  • bli ressurspersonar som medverkar til eit levande kulturliv
  • få moglegheit til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i musikk og andre aktuelle kunst- og kulturområde.

Læringsmål innan musikk

Faget er inndelt i fire faser.  Innan alle fasene skal elevane jobbe med fem nøkkelkompetansar: høyre, lese, lage, øve og framføre. Døme på læringsmål:

Høyre: eleven skal kunne  imitere; spele /syngje melodiar på gehør

Lese: eleven skal lære å lese noter

Lage: eleven skal komponere og notere eigne melodiar

Øve: eleven skal øve jamleg og samarbeide med lærar og føresette om gode øvingsrutinar

Framføre: eleven skal få erfaring med å framføre  musikk på små og store arenaer

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716