Trekkspel og torader

Klikk for stort bilde

Opplæringa her er mest fokusert rundt folkemusikk og gammaldans, men du vil og få prøve deg innan andre sjangrar og stilartar. Det er individuell opplæring, men samspel vil vera ein del av undervisninga.

Undervisning blir gjeve både i Lom og Skjåk. Søk deg inn på trekkspel og torader her:

Trekkspel og torader

Opplæring på trekkspel og torader

Programmet har opptak for elevar som ynskjer å lære å spele trekkspel og torader.  Dette er ein prosess som krev tid, motivasjon og øving heime. Elevane vil få opplæring både individuelt og i samspelsgrupper. Undervisninga krev tett samarbeid mellom heim-skule i høve musikalsk utvikling, framdrift og eigenøving. 

Mål for musikkopplæringa

Gjennom arbeid med musikk skal elevane:

  • Oppnå gode ferdigheiter på instrumentet sitt, i alle faser og ut i frå ambisjonsnivå
  • Oppleve glede over å meistre samt  positiv sjølvutvikling
  • utvikle seg til sjølvstendige utøvarar som har glede over musikk gjennom heile livet
  • bli aktive lyttarar med eit nært forhold til musikk
  • få bruke sitt læringspotensiale fullt ut
  • utvikle evne til samspel og samarbeid
  • bli ressurspersonar som medverkar til eit levande kulturliv
  • få moglegheit til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i musikk og andre aktuelle kunst- og kulturområde.

Læringsmål innan musikk:

Faget er inndelt i fire faser. Innan alle fasene skal elevane jobbe med fem nøkkelkompetansar: høyre, lese, lage, øve og framføre. Døme på læringsmål :

Høyre: eleven skal kunne  imitere; spele /syngje melodiar på gehør
Lese: eleven skal lære å lese noter
Lage: eleven skal komponere og notere eigne melodiar
Øve: eleven skal øve jamleg og samarbeide med lærar og føresette om gode øvingsrutinar
Framføre: eleven skal få erfaring med å framføre  musikk på små og store arenaer
 

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716