Visuell kunst

Klikk for stort bilde

Visuell kunst er for barn og ungdom frå 3. klasse og oppover. I opplæringa får elevane høve til å oppdage og utvikle sine evner i møte med kunstnariske verkemiddel, materialar, reiskap, teknikkar, visningsarenaer og ei inspirerande undervisning. Opplæringa i visuell kunst baserer seg på  handtverk og grunnleggjande ferdigheiter, samt  stimulere elevane sin fantasi og kreative flyt. Elevar som tek del i aktiviteten over fleire år vil etter kvart finne sitt eigeuttrykk, skjerpe blikk og hand, samt skape sin identitet innan kunstfeltet. Kjerneprogrammet i visuell kunst  krev tett samarbeid mellom heim-skule i høve kunstnarisk  utvikling, framdrift og eigentrening.

Undervisninga blir gjeven  i Skjåk. Søk deg inn på visuell kunst her:

Påmelding VISUELL KUNST

Visuell kunst gjev opplæring innan ulike tema, arbeidsområder, fagfelt og fag.
Komponentar i undervisninga vil vere;

 • Strek og flate
 • Farge og tekstur
 • Komposisjon, struktur og taktilitet
 • Tid og rom
 • Kropp
 • Tredimensjonal form
 • Form og funksjon
 • Abstraksjon og forenkling
 • Teknikk-/ verkty-/ materialbruk
 • Finne hensikt og sjå samanheng

Mål for undervisning:

Gjennom arbeidet med visuell kunst skal elevane:

 • Mestre fagspesifikk basisdugleik i ulike teknikkar og kunstsjangrar
 • Tileigne seg eit bredt spekter  av materialkunnskap
 • Utvikle kritisk sans, grundigheit og tålmod
 • Utvikle evne til kommunikasjon, analyse, og refleksjon i eit lærings- og arbeidsfellesskap
 • Utvikle sin uttrykksevne, formsans og sine kunstfaglege ferdigheiter
 • Arbeidet med kunsthistorie og lokalhistorie i praktisk arbeid
 • Utvide sitt perspektiv og si kulturforståing gjennom utforsking av fortid, nåtid og framtid
 • Tileigne seg eit naudsynt omgrep- og analysereiskap for å samtale om visuelle uttrykk
 • Delta i skapande prosessar frå ide til produkt 
 • Utvikle sin ibuande glede over å skape og oppleve mesitring
 • få moglegheit til fordjuping som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning i visuell kunst og andre aktuelle kunst- og kulturområde.

Læringsmål innan visuell kunst:

Faget er inndelt i fire faser. Innan alle fasene skal elevane jobbe med fire handlingsområder: skape, formidle, reflektere og sanse

  Døme på læringsmål:
•    Delta i skapande prosessar frå ide til produkt
•    Utvikle eit godt fagspråk
•    Lære gjennom leik, utforsking, eksperimentering og refleksjon
 

Kontakt

Oddrun Kvalheim
Rektor, Lom & Skjåk kulturskule
Telefon 906 74 150
Mobil 922 16 716