Visuell kunst

Visuell kunst er for barn og ungdom frå 3. klasse og oppover. I opplæringa får elevane høve til å oppdage og utvikle sine evner i møte med kunstnariske verkemiddel, materialar, reiskap, teknikkar, visningsarenaer og ei inspirerande undervisning. Opplæringa i visuell kunst baserer seg på  handtverk og grunnleggjande ferdigheiter, samt  stimulere elevane sin fantasi og kreative flyt. Elevar som tek del i aktiviteten over fleire år vil etter kvart finne sitt eigeuttrykk, skjerpe blikk og hand, samt skape sin identitet innan kunstfeltet. Kjerneprogrammet i visuell kunst  krev tett samarbeid mellom heim-skule i høve kunstnarisk  utvikling, framdrift og eigentrening.

Undervisninga blir gjeven  i Skjåk. Søk deg inn på visuell kunst her:

Påmelding VISUELL KUNST

Undervisningsplanar